Zaznacz stronę

Druk PIT/M jest załącznikiem, który składa się w Urzędzie Skarbowym razem z zeznaniem rocznym PIT-36. Jest to informacja o dochodach małoletnich dzieci, które podlegają łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

Kto składa PIT/M?

Załącznik ten składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się razem na formularzu PIT-37 i muszą doliczyć dochody małoletniego dziecka, wtedy zamieniają ten formularz na PIT-36. Niezależnie od sposobu rozliczania małżonków, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia odrębnego druku PIT/M.

Podatnicy, którzy podlegają rozliczeniu na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym, czyli nie składają normalnie formularza PIT-36, a muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci, zobowiązani są do dodatkowego rozliczenia na druku PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. W takim przypadku rodzic w formularzu PIT-36 uwzględnia tylko dochody dziecka, a swoje wykazuje jako zerowe.

Załącznik PIT/M wraz z deklaracja PIT-36 trzeba złożyć także w przypadku, gdy dochody miało tylko dziecko, a rodzic takich nie posiadał. Wtedy zeznanie musi złożyć opiekun w imieniu małoletniego.

Jakie dochody wykazać w PIT/M?

W załączniku PIT/M zamieszcza się dochody małoletniego. Druk ten nie obejmuje zysków z pracy zarobkowej, uzyskiwanych stypendiów, umowy zlecenia czy też przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Na formularzu tym mogą znaleźć się przychody, które podlegają wspólnemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Mogą to być renty krajowe i zagraniczne, dochody wynikające z umów najmu, dzierżawy lub prawa majątkowego.

Jak wypełnić PIT/M?

Najpierw wpisujemy swój numer NIP lub PESEL, a następnie uzupełniamy rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie.

Część A dotyczy danych osobowych podatnika. Wpisujemy tu imię, nazwisko i datę urodzenia.

Część B uzupełniamy odpowiednimi kwotami dochodów lub strat małoletniego. Wpisujemy w odpowiednich wierszach dochody z rent, najmu, dzierżawy albo z tytułu prawa majątkowego. Następnie dokonujemy podsumowania przychodów. W sekcji B.2 musimy zaznaczyć, komu przysługuje prawo pobierania dochodów małoletniego. Następnie uzupełniamy rubryki sumujące, czyli kwoty dochodu i zaliczki na podatek.