Zaznacz stronę

Formularz PIT/Z jest dołączany wyłącznie do deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-36L. Druk ten muszą złożyć podatnicy, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego.

Kto składa PIT/Z?

PIT/Z jest informacją o dochodach/stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Załącznik ten muszą złożyć podatnicy, którzy korzystają w bieżącym roku ze zwolnienia, jak również ci, którzy tej ulgi używali w poprzednich latach, czyli doliczają teraz do swojego dochodu przychód z roku objętego kredytem.

W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, lecz prowadzą odrębne działalności gospodarcze, muszą złożyć dwa oddzielne załączniki PIT/Z.

Podatnik, który po raz pierwszy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, czyli nie prowadził jej wcześniej, musi złożyć PIT/Z w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego jej rozpoczęcie, jeżeli działalności nie prowadził małżonek podatnika, a istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Taka osoba nie mogła być także w tych latach wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej.

Zasada kredytu podatkowego

Podatnicy korzystający z kredytu podatkowego nie muszą wpłacać zaliczek oraz podatku z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Mogą skorzystać z takiego rozwiązania bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli działalność, w przypadku, gdy była ona prowadzona, co najmniej, 10 pełnych miesięcy w roku jej założenia. Gdy podatnik nie spełnia tego warunku, z kredytu podatkowego może skorzystać dwa lata po roku rozpoczęcia działalności.

Wykazany w PIT/Z w roku korzystania ze zwolnienia podatkowego dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej łączy się z dochodem/stratą z tego samego źródła, który wykazywany jest w zeznaniach składanych przez pięć kolejnych lat następujących po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, w wysokości 20 % tego dochodu w każdym z tych lat.

Warunki zwolnienia

Podatnik, który chce korzystać z kredytu podatkowego musi spełnić pewne warunki.
Po pierwsze, w okresie poprzedzającym korzystanie z tego zwolnienia, przedsiębiorca powinien osiągnąć przychód z działalności w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty, co najmniej, 1 000 euro.

Po drugie, podatnik powinien pozostawać małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej od dnia założenia firmy do 1 stycznia roku, w którym rozpocznie korzystanie z kredytu podatkowego.

Po trzecie, przedsiębiorca taki nie może wykorzystywać środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości, udostępnionych przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej.

Po czwarte, podatnik musi złożyć oświadczenie w formie pisemnej do Naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z tego zwolnienia. W roku wykorzystania kredytu podatkowego przedsiębiorca powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Jak wypełnić PIT/Z?

Najpierw wpisujemy numer NIP podatnika, a następnie określamy rok podatkowy, który jest rozliczany.

W części A wpisujemy dane osobowe: imię, nazwisko i datę urodzenia.

Część B dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej. Wpisujemy tu dane na temat uzyskiwanych przychodów, kosztów uzyskania przychodu, dochodów i strat.

W tabeli C wykazujemy doliczenia, czyli dochody, które podatnik uzyskał w poprzednich latach korzystania ze zwolnienia. Wpisujemy tu 20% kwoty dochodów wykazanych w zeznaniu PIT-36 oraz straty z działalności gospodarczej. W wierszach C3 sumujemy wszystkie uzupełnione w załączniku rubryki.
pit z załącznik